INSTA 800

 

Når er det gjort ordentlig rent? Det spørsmålet har til alle tider vært et diskusjonstema innen renhold. Store sprik mellom forventninger til leveranse og kostnad er et kjent fenomen. Utgangspunktet for hele diskusjonen har vært veldig subjektivt.

Bransjen har manglet entydige og udiskutable normer og begreper for hva høyt og lavt kvalitetsnivå er, og mulighet for sikkert å fastslå om tjenesten er levert som avtalt.

Høsten 2000 trådte en nordisk standard for rengjøringskvalitet i kraft. Standardens offisielle navn er INSTA 800 og den er et kvalitetsmålesystem som er til for å vurdere kvaliteten på renholdet. Standarden er utviklet i et samarbeide mellom en rekke renholdsbedrifter, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger og brukergrupper i Norge, Sverige og Danmark.

Grønt Renhold set dette som et unikt verktøy som skal skape fair og entydig konkurranse til fordel for kunder og ansatte. Med standarden for hånden blir det lettere for kunder å innhente og sammenligne tilbud på rengjøring fra forskjellige bedrifter eller vurdere egen virksomhet, fordi vi nå snakker samme språk når det gjelder kvalitet.

I dialogen med renholdsbedrifter behøver man heller ikke lenger bruke krefter på å forholde seg til rengjøringsmetoder og timeforbruk, men kan i stedet nøye seg med å si hvor ofte og i hvilken tilstand man ønsker at lokalet skal ha etter rengjøringen. Det gjør det mulig å se sammenhengen mellom pris og kvalitetsnivå.

Når det inngås kontrakt med en renholdsbedrift, får kunden nå et verktøy til å fastslå om renholdsbedriften lever opp til den kvaliteten som er avtalt.

Vi er overbevist om at den nye nordiske standarden, INSTA 800, vil medvirke til å profesjonalisere hele bransjen og skape en konstruktivt og fremadrettet dialog mellom rengjøringsbedriften og kunden i offentlig og privat sektor.

Fokus på resultater

En rengjøringskontrakt inneholder i dag ofte krav om hvor og når rengjøring skal utføres, eventuelt også bestemte aktiviteter som å rengjøre gulv, tørke støv etc. Noen bruker også tiden som går med til renhold som måle parameter.

I prinsippet bør kunden være likeglad når det gjelder hvor lang tid rengjøringsbedriften bruker på oppgaven, og hvilke rengjøringsmetoder som benyttes så lenge det skjer miljømessig forsvarlig. Det avgjørende for kunden bør være resultatet av innsatsen. Problemet har vært at for å kunne stille krav om et bestemt resultat, krever det entydige og presise definisjoner for når et gitt resultat er oppnådd.

Med den nordiske standarden, INSTA 800, er disse definisjoner nå til stede.

Entydige og presise definisjoner

Standarden opererer med fem forskjellige nivåer for rengjøringskvalitet. Hvert nivå er nøye beskrevet i detalj med presise grenser for hvor mange samlinger av urenheter på et gitt areal, som er tillatt innenfor hvert nivå.

Når man skal innhente tilbud på rengjøring, er første skritt å definere hvilket kvalitetsnivå man ønsker at lokalene som skal rengjøres skal ha umiddelbart etter rengjøring. Standarden er så detaljert utformet at man har muligheten til å velge forskjellige nivåer til ulike typer lokaler. Man kan til og med variere rengjøringsnivået innenfor hver romtype - for eksempel velge et lavere nivå på rengjøringen av taket og et høyere nivå på gulvet. Det er helt opp til bestiller.

Ønsker man å få et antall lokaler rengjort etter kvalitetsnivå 2 og resten av lokalene etter kvalitetsnivå 3, forteller avtalen renholdsbedriften og renholder akkurat hvor rent lokalet skal være etter utført renhold. Med INSTA 800 har kunden og renholdsbransjen fått et entydig språk som snakker om samme kvalitetsnivå.

Kan anvendes i alle romtyper

INSTA 800 har vært under utvikling i flere år for å sikre entydighet og ta høyde for de forskjellige typer lokaler og behov innen renhold som virksomhetene kan ha.

Resultatet er blitt en standard som kan brukes i alle bygninger og lokaler siden kvalitetsnivået er relatert til størrelsene på lokalene og ikke type lokale. Med andre ord er INSTA 800 like anvendelig i en jernbanevogn som på et kontor.

Lett å sammenligne tilbud

Skal man for første gang konkurranseutsette rengjøringen til en ekstern part eller ønsker en å sjekke om nåværende rengjøring er prismessig konkurransedyktig, er INSTA 800 et unikt verktøy.

Alt som trengs for å sammenligne pristilbud er nemlig å definere hvilken av de 5 kvalitetsnivåene en vil at de forskjellige lokalene skal ha etter endt rengjøring. Da vil kunden i prinsippet direkte kunne sammenligne tilbud fra forskjellige bedrifter eller eget regi.