Si nei til svart arbeid, ta samfunnsansvar og få ren samvittighet.

Vi tilbyr renholdstjenester til fornuftige priser, og tar mål til å motvirke sosial dumping.

Hva koster renhold?

Selvkostskalkyle for 2014-2015.


Tabellen viser allmenngjort lønn for renholder justert for tariffoppgjøret 2014.
Tabellen viser ikke kostnader pr. renholder knyttet til ledelse, administrasjon, materialbruk, avskrivninger, kostnader til obligatorisk bedriftshelsetjeneste og eventuell gruppelivsforsikringer. Det er heller ikke tatt hensyn til kostnader til obligatorisk legitimasjonskort og tariffestet skotøy.
• Beregninger er midlertidig beregnet frem til allmenngjort minstesats er offisielt satt.
• Sykefravær: Lagt til grunn 16 dagers sykefravær
• Feriepenger: AGA er12,7 % pga. andelen medarbeidere over 60 år
• AFP: Lagt til grunn snittbetraktning av AFP
• OTP: Dekker både OTP + Uførhet + Fritak + AGA som snittbetraktning
• Arbeidsgiveravgift: Gjelder sone 1


Vi benytter ABAX elektronisk kjørebok for å måle og rapportere arbeidstid på hvert oppdrag.

Vi bekrefter overfor alle våre kunder at Grønt Renhold vil etterleve samtlige krav som stilles i forskriften om allmenngjøring, og tilrettelegge for kunder som ønsker informasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til våre ansatte som ledd i oppfyllelse av påseplikten.

Vi følger forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter


Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser
§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår
§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 164,02. Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 121,01. For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsene i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

§ 5. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

§ 6. Personlig utstyr (arbeidstøy)

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

Det er lønns- og arbeidsvilkår samlet sett som skal være i overensstemmelse med forskriften. Dette innebærer at dersom lønns- og arbeidsvilkår på ett eller flere punkter fraviker forskriften, kan dette likevel være lovlig dersom man etter en konkret vurdering av alle sider kommer til at vilkårene samlet sett er minst like gunstige.

Solidaransvar
·   Solidaransvar gjelder for leverandør av renholdstjenester (ansvarlig for forpliktelser hos underleverandører til å betale lønn etter forskriften)
·   Alle leverandører i kontraktskjeden hefter ”en for alle og alle for en”
·   Kunde/bestiller har ikke solidaransvar, men har påseplikt

Informasjonsplikt
·   Bestiller og leverandør har informasjonsplikt om almenngjøringsforskriften
·   Arbeidsgiver har informasjonsplikt overfor sine ansatte(l ønn etc i arbeidavtale)
·   Plikt til å informere underleverandører

Påseplikt
·   Innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskriften følger (f.eks kontraktsklausuler, system for stikkprøver etc)
·   Hovedleverandør (renholdsbedriften) har påseplikt, også overfor underleverandører og innleid arbeidskraft
·   Bestiller/kunde har påseplikt